Ang aking profile sa pagboto

Maligayang Pagdating sa Ang aking profile sa pagboto

Sa iyong voter profile, maaari mong:

  • I-check ang estado ng iyong pagpaparehistro
  • Matingnan ang lugar ng iyong botohan
  • I-download ang iyong Polyeto para sa Impormasyon ng Botante
  • Siyasatin ang estado ng iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo
  • Baguhin ang iyong kagustuhang wika
  • Mag Opt-out/Opt-in sa pagtanggap ng iyong Polyeto para sa Impormasyon ng Botante sa pamamagitan ng koreo
  • Hanapin ang iyong mga inihalal na Opisyal