Hồ Sơ Cử Tri Của Tôi

Chào Mừng Quý Vị đến với Phần Hồ Sơ Cử Tri Của Tôi

Với hồ sơ cử tri của quý vị, quý vị có thể:

  • Xem Lại Tình Trạng Ghi Danh của Quý Vị
  • Tra cứu địa điểm bỏ phiếu của quý vị
  • Tải xuống Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri của quý vị
  • Kiểm tra tình trạng lá phiếu bầu bằng thư của quý vị
  • Thay đổi ngôn ngữ ưa thích của quý vị
  • Chọn Rút tên/Ghi tên để nhận Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri của quý vị bằng thư
  • Tìm xem các viên chức đã đắc cử cuả quý vị