Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org

Impormasyon sa Nakaraang Halalan

Mayo 2, 2017 Hayward Unified School District Espesyal na Vote-by-Mail na Halalan

Marso 7, 2017 Lunsod ng Berkeley, Distrito 4 Espesyal na Vote-by-Mail na Halalan

Filipino/Tagalog Audio

Composite ng Librito ng Impormasyon para sa Botante


* Portable Document Format (PDF) file requires the free Adobe Reader.

Nobyembre 8, 2016 – Pangkalahatang Halalan

Filipino/Tagalog Audio

Para patugtugin ang audio file, kailangan ng Free Windows Media Player. Kung mayroong anumang kahirapan, mangyaring mag e-mail sa amin: ItdWeb-ROV.

Mga Pahayag na Balita


* Portable Document Format (PDF) file requires the free Adobe Reader.

Hunyo 7, 2016 - Pampanguluhang Primaryang Halalan

Filipino/Tagalog Audio

Para patugtugin ang audio file, kailangan ng Free Windows Media Player. Kung mayroong anumang kahirapan, mangyaring mag e-mail sa amin: ItdWeb-ROV.

Mga Pahayag na Balita


* Portable Document Format (PDF) file requires the free Adobe Reader.