Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org

Tulong sa Wika

Sa pagsunod sa batas pederal at lokal na ordinansa, ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay nagbibigay ng mga serbisyo at mga opisiyal na materyales ng Halalan sa wikang English, Chinese, Spanish, Tagalog/Filipino at Vietnamese sa mga botante.

Newsletter ng Language Advisory Committee – Fall 2015

sample cover of newsletter

Mga Newsletter ng LAC — Mga Nakaraang Isyu

Importanteng mga Petsa para sa Agosto 29, 2017 San Leandro Unified School District, Espesyal na Vote By Mail na Halalan

Importanteng mga Petsa

Unang Araw ng Pagpapadala ng Librito ng Impormasyon para sa BotanteHulyo 20, 2017
Unang Araw ng Pagpapadala ng Balota/Maagang PagbotoHulyo 31, 2017
Katapusan ng PagpaparehistroAgosto 14, 2017
Huling Araw para Humiling ng Vote By Mail na BalotaAgosto 22, 2017
Araw ng HalalanAgosto 29, 2017

Audio para sa Librito ng Impormasyon para sa Botante

Composite para sa Librito ng Impormasyon para sa Botante

Mga Pahayag na Balita

Librito ng Impormasyon para sa Botante

Hanapin ang iyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan at tingnan ang iyong Polyeto ng Impormasyon: Polling Place/Voter Information Pamphlet Lookup

Karagdagan sa English na Polyeto ng Impormasyon ng Botante at Halimbawang Balota, ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay nagbibigay ng mga Polyeto ng Impormasyon ng Botante sa wikang Chinese, Spanish, Tagalog/Filipino at Vietnamese kung hihilingin ng rehistradong botante.

Kung nais mong makatanggap ng Polyeto ng Impormasyon ng Botante, mangyaring tumawag sa:

Tagalog/Filipino (510) 272-6952

Mga Online na Aplikasyon at Form

Para sa inyong kaginhawahan, sa ibaba ay iba pang mga online application forms na maaaring magamit.

 • Magparehistro para bumoto sa pamamagitan ng pagpuno sa:
  Online Voter Registration Application
 • I-tsek ang estado ng iyong rehistro, nakarehistrong tirahan, piniling partidong pampulitika , petsa ng rehistro at estado ng pagboto sa pamamagitan ng koreo:
  Voter Registration Status
 • Subaybayan ang estado ng iyong Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:
  Vote By Mail Ballot Tracking
 • Kumuha ng karagdagang impormasyon para sa paghiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa darating na halalan:
  Vote By Mail Application
 • Para maging permanenteng botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo at makatanggap ng balota sa koreo sa tuwing may halalan kung saan Ikaw ay karapat-dapat bumoto, i-print at punuin ang form sa ibaba:
  Permanent Vote By Mail Application (PDF - 41kb) *

*Portable Document Format (PDF)ang file ay nangangailangan ng libreng Adobe Reader.