Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org

Thông Tin Bầu Cử Trước Đây

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Bầu Bằng Thư Ngày 2 Tháng Năm, 2017 Khu Học Chánh Thống Nhất Hayward

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Bầu Bằng Thư Ngày 7 Tháng Ba, 2017 Thành Phố Berkeley, Khu 4

Âm thanh

Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri Tổng Hợp


* Portable Document Format (PDF) file requires the free Adobe Reader.

Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016

Âm Thanh Bằng Tiếng Việt

Để phát các tập tin âm thanh, bắt buộc phải có Miễn Phí Windows Media Player. Nếu quý vị có bất kỳ khó khăn gì, xin vui lòng e-mail cho chúng tôi tại: ItdWeb-ROV.

Đăng Tải Bản Tin


* Portable Document Format (PDF) file requires the free Adobe Reader.

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Vòng Sơ Bộ - Ngày 7 Tháng Sáu, 2016

Âm Thanh Bằng Tiếng Việt

Để phát các tập tin âm thanh, bắt buộc phải có Miễn Phí Windows Media Player. Nếu quý vị có bất kỳ khó khăn gì, xin vui lòng e-mail cho chúng tôi tại: ItdWeb-ROV.

Đăng Tải Bản Tin


* Portable Document Format (PDF) file requires the free Adobe Reader.