Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org

Tiếng Việt

Tuân hành theo luật của Liên Bang và sắc lệnh địa phương, Văn Phòng Bầu Cử cung ứng các dịch vụ và tài liệu về bầu cử cho các cử tri bằng tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog/Phi Luật Tântiếng Việt.

Bản Tin Về Ủy Ban Cố Vấn Ngôn Ngữ - Mùa Thu 2015

sample cover of newsletter

Bản Tin cuả LAC — Các Ấn Bản Vừa Qua

Các Ngày Quan Trọng cho Ngày 29 Tháng Tám, 2017 Khu Học Chánh Thống Nhất San Leandro Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Bầu Bằng Thư

Những Ngày Quan Trọng

Ngày Đầu Tiên Gửi Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri Ngày 20 Tháng Bảy, 2017
Ngày Đầu Tiên Gửi Những Lá Phiếu/Bỏ Phiếu SớmNgày 31 Tháng Bảy, 2017
Khóa Sổ Ghi DanhNgày 14 Tháng Tám, 2017
Ngày Cuối Cùng để Xin Lá Phiếu Bầu Bằng ThưNgày 22 Tháng Tám, 2017
Ngày Bầu CửNgày 29 Tháng Tám, 2017

Âm Thanh cho Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri

Tập Sách Hướng Dẫn Tổng Hợp

Những Bản Tin Tức

Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri

Tìm nơi đầu phiếu của quý vị vào ngày bầu cử và duyệt lại Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri của quý vị: Dò Tìm Nơi Đầu Phiếu/Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri

Phụ thêm cho phần Anh ngữ của Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri & Phiếu Bầu Mẫu, Văn Phòng Bầu Cử có cung ứng các Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog/Phi Luật Tân và tiếng Việt cho các vị cử tri đã ghi danh khi có yêu cầu.

Nếu quý vị muốn nhận được Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri bằng tiếng Việt, xin gọi:

Tiếng Việt (510) 272-6956

Các Mẫu Đơn Trên Mạng

Ðể thuận tiện cho quí vị, dưới đây là các mẫu cùng đơn xin khác hiện sẵn có trên mạng của chúng tôi

*Hồ sơ thuộc Dạng Văn Kiện Có Thể Tách Mang (PDF) đòi hỏi phải có phần Adobe Readermiễn phí.