Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org

Mga Inihalal na Opisyal

English  •   中文  •   Español  •   Tagalog  •   Tiếng Việt

Pagtatatwa: Ang Listahang ito ay maaaring magbago.

Mga Katungkulang Pederal

Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pangulo Donald J. Trump (Republican) 2016-2020   Web Site
Pangalawang Pangulo Mike Pence (Republican) 2016-2020   Web Site
Senador ng Estados Unidos Dianne Feinstein (Democratic) 2012-2018   Web Site
Senador ng Estados Unidos Kamala Harris (Democratic) 2016-2022   Web Site

Bumalik Sa Itaas

Mga Katungkulang Pangkongreso ng Estados Unidos

Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Kinatawan ng ika-13 Distrito ng Estados Unidos Barbara Lee (Democratic) 2016-2018   Web Site
Kinatawan ng ika-15 Distrito ng Estados Unidos Eric Swalwell (Democratic) 2016-2018   Web Site
Kinatawan ng ika-17 Distrito ng Estados Unidos Ro Khanna (Democratic) 2016-2018   Web Site

Bumalik Sa Itaas

Batasan ng Estado

Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Gobernador Edmund G. Brown Jr. (Democratic) 2014-2018   Web Site
Tenyente Gobernador Gavin Newsom (Democratic) 2014-2018   Web Site
Kalihim ng Estado Alex Padilla (Democratic) 2014-2018   Web Site
Kontroler Betty T. Yee (Democratic) 2014-2018   Web Site
Ingat-Yaman John Chiang (Democratic) 2014-2018   Web Site
Pangunahing Abogado Xavier Becerra (Democratic) 2017-2018   Web Site
Komisyoner ng Seguro Dave Jones (Democratic) 2014-2018   Web Site
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo Tom Torlakson (Democratic) 2014-2018   Web Site
Lupon ng Pagpapantay, ika-2 Distrito Fiona Ma (Democratic) 2014-2018   Web Site
Senador ng Estado, ika-7 Distrito Steve Glazer (Democratic) 2016-2020   Web Site
Senador ng Estado, ika-9 na Distrito Nancy Skinner (Democratic) 2016-2020   Web Site
Senador ng Estado, ika-10 Distrito Bob Wieckowski (Democratic) 2014-2018   Web Site
Asembleya ng Estado, ika-15 Distrito Tony Thurmond (Democratic) 2016-2018   Web Site
Asembleya ng Estado, ika-16 na Distrito Catharine Baker (Republican) 2016-2018   Web Site
Asembleya ng Estado, ika-18 Distrito Rob Bonta (Democratic) 2016-2018   Web Site
Asembleya ng Estado, ika-18 Distrito Bill Quirk (Democratic) 2016-2018   Web Site
Asembleya ng Estado, ika-25 Distrito Kansen Chu (Democratic) 2016-2018   Web Site

Bumalik Sa Itaas

Mga Katungkulan ng County

Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Lupon ng mga Superbaysor, ika-1 Distrito Scott Haggerty 2016-2020   Web Site
Lupon ng mga Superbaysor, ika-2 Distrito Richard Valle 2014-2018   Web Site
Lupon ng mga Superbaysor, ika-3 Distrito Wilma Chan 2014-2018   Web Site
Lupon ng mga Superbaysor, ika-4 Distrito Nate Miley 2016-2020   Web Site
Lupon ng mga Superbaysor, ika-5 Distrito Keith Carson 2016-2020   Web Site
Tagatasa Ron Thomsen 2014-2018   Web Site
Awditor-Kontroler Steve Manning 2014-2018   Web Site
Abogado ng Distrito Nancy E. O'Malley 2014-2018   Web Site
Siyerip/Koroner Gregory J. Ahern 2014-2018   Web Site
Ingat-Yaman/Tagakolekta ng Buwis Henry C. Levy 2017-2018   Web Site
Superintendente ng mga Paaralan Karen Monroe 2014-2018   Web Site

Bumalik Sa Itaas

Mga Katungkulan ng Lunsod

Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Alameda
Mayor Trish Herrera Spencer 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Frank Matarrese 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Jim Oddie 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Malia Vella 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Marilyn Ezzy Ashcraft 2016-2020   Web Site
Awditor Kevin Kearney 2016-2020   Web Site
Ingat-Yaman Kevin Kennedy 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Albany
Miyembro ng Konseho Peggy McQuaid 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Rochelle Nason 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Peter Maass 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Michael Barnes 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Nick Pilch 2016-2020   Web Site
Ingat-Yaman ng Lunsod Kim Denton 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Berkeley
Mayor Jesse Arreguín 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 1 Linda Maio 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 2 Cheryl Davila 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 3 Ben Bartlett 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 4 Kate Harrison 2017-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 5 Sophie Hahn 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 6 Susan Wengraf 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 7 Kriss Worthington 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 8 Lori Droste 2014-2018   Web Site
Awditor ng Lunsod Ann-Marie Hogan 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Lupon ng Upa James Chang 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Lupon ng Upa Jesse Townley 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Lupon ng Upa John Selawsky 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Lupon ng Upa Paola Laverde-Levine 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Lupon ng Upa Maria Poblet 2017-2018   Web Site
Miyembro ng Lupon ng Upa Igor Tregub 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Lupon ng Upa Leah Simon-Weisberg 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Lupon ng Upa Alejandro Soto-Vigil 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Lupon ng Upa Christina Murphy 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Dublin
Mayor David Haubert 2016-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Don Biddle 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Abe Gupta 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Melissa Hernadez 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Arun Goel 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Emeryville
Mayor Scott Donahue 2016-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Dianne Martinez 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho John J. Bauters 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Ally Medina 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Christian Patz 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Fremont
Mayor Lily Mei 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Rick Jones 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho David Bonaccorsi 2017-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Raj Salwan 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Vinnie Bacon 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Hayward
Mayor Barbara Halliday 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Marvin Peixoto 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Sara Lamnin 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Elisa Márquez 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Francisco Zermeño 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Mark Salinas 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Al Mendall 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Livermore
Mayor John Marchand 2016-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Bob Woerner 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Steven Spedowfski 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Bob Coomber 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Robert W. Carling 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Newark
Mayor Alan L. Nagy 2016-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Michael K. Hannon 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Mike Bucci 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Luis L. Freitas 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Maria "Sucy" Collazo 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Oakland
Mayor Libby Schaaf 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho, Sa Pangkalahatan Rebecca Kaplan 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito Ika-1 Dan Kalb 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito Ika-2 Abel J. Guillen 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito Ika-3 Lynette Gibson McElhaney 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito Ika-4 Annie Campbell Washington 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito Ika-5 Noel Gallo 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito Ika-6 Desley Brooks 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito Ika-7 Larry Reid 2016-2020   Web Site
Awditor ng Lunsod Brenda D. Roberts 2014-2018   Web Site
Abogado ng Lunsod Barbara Parker 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Piedmont
Mayor Robert McBain 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Teddy Gray King 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Tim Rood 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Vacant 2016-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Jennifer Cavenaugh 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pleasanton
Mayor Jerry Thorne 2016-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Kathy Narum 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Arne Olson 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Karla Brown 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Jerry Pentin 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
San Leandro
Mayor Pauline Russo Cutter 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 1 Deborah Cox 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 3 Lee Thomas 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 2 Ed Hernandez 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 4 Benny Lee 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 5 Corina Lopez 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho, Distrito 6 Pete Ballew 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Union City
Mayor Carol Dutra-Vernaci 2016-2020   Web Site
Miyembro ng Konseho Emily Duncan 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Pat Gacoscos 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Lorrin Ellis 2014-2018   Web Site
Miyembro ng Konseho Gary Singh 2016-2020   Web Site

Bumalik Sa Itaas

Mga Espesyal na Distrito

Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Paghahatid ng Alameda-Contra Costa
Direktor, Sa Pangkalahatan Joel B. Young 2014-2018   Web Site
Direktor, Sa Pangkalahatan H. E. Christian Peeples 2016-2020   Web Site
Direktor, Purok 1 Joe Wallace 2016-2020   Web Site
Direktor, Purok 2 Greg Harper 2016-2020   Web Site
Direktor, Purok 3 Elsa Ortiz 2014-2018   Web Site
Direktor, Purok 4 Mark Williams 2014-2018   Web Site
Direktor, Purok 5 Jeff Davis 2014-2018   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Pantubig ng County ng Alameda
Direktor ng Distrito Paul Sethy 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Judy C. Huang 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Aziz Akbari 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito John H. Weed 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito James G. Gunther 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Mabilisang Paghahatid ng Bay Area (BART)
Direktor, Distrito 1 Debora Alen 2016-2020   Web Site
Direktor, Distrito 2 Joel Keller 2014-2018   Web Site
Direktor, Distrito 3 Rebecca Saltzman 2016-2020   Web Site
Direktor, Distrito 4 Robert Raburn 2014-2018   Web Site
Direktor, Distrito 5 John McPartland 2016-2020   Web Site
Direktor, Distrito 6 Thomas Blalock 2014-2018   Web Site
Direktor, Distrito 7 Lateefah Simon 2016-2020   Web Site
Direktor, Distrito 8 Nick Josefowitz 2014-2018   Web Site
Direktor, Distrito 9 Bevan Dufty 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Tagapagpatubig ng Byron-Bethany
Direktor Larry J. Enos, Jr. 2014-2018   Web Site
Direktor Timothy Maggiore 2014-2018   Web Site
Direktor Charles Tuso 2014-2018   Web Site
Direktor Jeff Brown 2016-2020   Web Site
Direktor Russel Kagehiro 2016-2020   Web Site
Direktor Felix Musco 2016-2020   Web Site
Direktor Mark Maggiore 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Pangkalusugang Kalinisan ng Castro Valley
Direktor ng Distrito Ralph Johnson 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Melody Appleton 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Timothy McGowan 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Daniel M. Akagi 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Dave Sadoff 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Mga Serbisyo ng Dublin at San Ramon
Direktor ng Distrito Georgean Vonheeder-Leopold 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito D. L. (Pat) Howard 2016-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Edward Duarte 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Richard Halket 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Madelyne (Maddi) Misheloff 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Pangmunisipyong Utilidad ng East Bay
Direktor, Purok 2 John A. Coleman 2014-2018   Web Site
Direktor, Purok 3 Marguerite Young 2014-2018   Web Site
Direktor, Purok 1 Lesa R. McIntosh 2016-2020   Web Site
Direktor, Purok 4 Andy Katz 2014-2018   Web Site
Direktor, Purok 5 Doug Linney 2016-2020   Web Site
Direktor, Purok 6 William B. Patterson 2016-2020   Web Site
Direktor, Purok 7 Frank Mellon 2014-2018   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Pangrehiyong Parke ng East Bay
Direktor, Purok 1 Whitney Dotson 2016-2020   Web Site
Direktor, Purok 2 Dee Rosario 2016-2020   Web Site
Direktor, Purok 3 Dennis Waespi 2014-2018   Web Site
Direktor, Purok 4 Ellen M. Corbett 2016-2020   Web Site
Direktor, Purok 5 Ayn Wieskamp 2014-2018   Web Site
Direktor, Purok 6 Beverly Lane 2014-2018   Web Site
Direktor, Purok 7 Colin Coffey 2017-2018   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Pangangalagang Pangkalusugan ng Eden Township
Direktor ng Distrito Lester Friedman 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Roxann Lewis 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Thomas E. Lorentzen 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Megan Lynch 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Charles Gilcrest 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Pangangalaga sa Sunog ng Fairview
Direktor ng Distrito Leslie West 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Michael Justice 2016-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Mark McDaniel 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Melissa Dimic 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Sarah Choi 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Panglibangang Pook at Parke ng Hayward
Direktor ng Distrito Carol A. Pereira 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Paul W. Hodges, Jr. 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Rick Hatcher 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Minane Jameson 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Louis M. Andrade 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Panglibangang Pook at Parke ng Livermore
Direktor ng Distrito Maryalice Faltings 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito David Furst 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Philip Pierpoint 2017-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Jan Palajac 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Beth Wilson 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Pangkalusugang Kalinisan ng Unyon
Direktor ng Distrito, Purok 1 Manny Fernandez 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito, Purok 2 Pat Kite 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito, Purok Tom Handley 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito, Purok Jennifer Toy 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito, Purok Anjali Lathi 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Ahensiya ng Pantubig ng Sona 7
Direktor ng Distrito Bill Stevens 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Sarah Palmer 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Jim McGrail 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito John Greci 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Dick Quigley 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Angela Ramirez Holmes 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Sandy Figuers 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Pangkalusugang Kalinisan ng Oro Loma
Direktor ng Distrito Rita Duncan 2016-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Timothy P. Becker 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Shelia Young 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Dan Walters 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Roland J. Dias 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Pangangalagang Pangkalusugan ng Washington Township
Direktor ng Distrito Michael J. Wallace 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Jacob Eapen 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Bernard Stewart 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito William F. Nicholson 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Patricia Danielson 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Pangangalagang Pangkalusugan ng Lunsod ng Alameda
Direktor ng Distrito Dennis A. Popalardo, Jr. 2017-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Tracy Jensen 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Robert Deutsch 2014-2018   Web Site
Direktor ng Distrito Michael Williams 2016-2020   Web Site
Direktor ng Distrito Gaye Godfrey Codiga 2017-2018   Web Site

Bumalik Sa Itaas

Mga Distrito ng Paaralan

Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng Alameda
Namumunong Miyembro ng Lupon Anne McKereghan 2017-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Gary K. Lym 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Ardella Dailey 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Jennifer Williams 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Gray Harris 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Lupon ng Edukasyon ng Albany
Namumunong Miyembro ng Lupon Paul Black 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Charles Blanchard 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Ross Stapleton-Gray 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Jacob Clark 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Kim Trutane 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng Berkeley
Namumunong Miyembro ng Lupon Karen Hemphill 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Ty Alper 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Josh Daniels 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Beatriz Leyva-Cutler 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Judy Appel 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng Castro Valley
Namumunong Miyembro ng Lupon Dot Theodore 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Gary Howard 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Monica Lee 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Lavender Whitaker 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Jo A.S. Loss 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng Dublin
Namumunong Miyembro ng Lupon Megan Rouse 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Dan Cunningham 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Joe Giannini 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Amy Miller 2016-2020   Web Site
Hinirang na Namumunong Miyembro ng Lupon Dan Cherrier 2016-2018   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng Emery
Namumunong Miyembro ng Lupon Don Lee Merriam 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Brynnda Collins 2017-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Bailey Langner 2017-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Barbara Inch 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Cruz J. Vargas 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng Fremont
Namumunong Miyembro ng Lupon Larry Sweeney 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Yang Shao 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Michele Berke 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Desrie Campbell 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Ann Crosbie 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng Hayward
Namumunong Miyembro ng Lupon William McGee 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Lisa Brunner 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Luis Reynoso 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Robert Carlson 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Annette Walker 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-samang Pinag-isang Distrito ng Paaralan ng Livermore Valley
Namumunong Miyembro ng Lupon Craig Bueno 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Anne White 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Kate Runyon 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Chris Wenzel 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Chuck Rogge 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng New Haven
Namumunong Miyembro ng Lupon Sarabjit Cheema 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Linda Canlas 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Lance Nishihira 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Sharan Kaur 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Jeff Wang 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng Newark
Namumunong Miyembro ng Lupon Tom Huynh 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Nancy Thomas 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Ray Rodriguez 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Jan Crocker 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Francisco Preciado Jr. 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng Oakland
Miyembro, Distrito 1 Jody London 2016-2020   Web Site
Miyembro, Distrito 2 Aimee Eng 2014-2018   Web Site
Miyembro, Distrito 3 Jumoke Hinton-Hodge 2016-2020   Web Site
Miyembro, Distrito 4 Nina Senn 2014-2018   Web Site
Miyembro, Distrito 5 Roseann Torres 2016-2020   Web Site
Miyembro, Distrito 6 Shanthi Gonzales 2014-2018   Web Site
Miyembro, Distrito 7 James Harris 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng Piedmont
Namumunong Miyembro ng Lupon Amal Smith 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Doug Ireland 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Sarah Pearson 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Andrea Swenson 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Cory Smegal 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng Pleasanton
Namumunong Miyembro ng Lupon Joan Laursen 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Mark Miller 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Valerie Arkin 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Steve Maher 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Jamie Yee Hintzke 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng San Leandro
Miyembro, Pook 1 Monique M.Tate 2016-2020   Web Site
Miyembro, Pook 2 Lance James 2014-2018   Web Site
Miyembro, Pook 3 Evelyn Gozalez 2016-2020   Web Site
Miyembro, Pook 4 Leo Sheridan 2014-2018   Web Site
Miyembro, Pook 5 Diana Prola 2016-2020   Web Site
Miyembro, Pook 6 Victor Aguilar 2016-2018   Web Site
Miyembro, Sa Pangkalahatan Peter Oshinski 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng San Lorenzo
Namumunong Miyembro ng Lupon Janet Zamudio 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Samuel Medina 2017-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Kyla Sinegal 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Marilyn Stewart 2016-2020   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Penny Peck 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng Sunol Glen
Namumunong Miyembro ng Lupon Don Ball 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Victoria Cloutier 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Denise Kent - Romo 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Elementarya ng Mountain House
Namumunong Miyembro ng Lupon Marianne Griffith 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Dan Nelson 2014-2018   Web Site
Namumunong Miyembro ng Lupon Barbara Armstrong 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Kolehiyong Pangkomunidad ng Chabot-Las Positas
Katiwala, Pook 1 Marshall Mitzman 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 2 Isobel F. Dvorsky 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 3 Genevieve Randolph 2017-2018   Web Site
Katiwala, Pook 4 Donald L. "Dobie" Gelles 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 5 Carlo Eugene Vecchiarelli 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 6 Hal G. Gin 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 7 Edralin "Ed" J Maduli 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Kolehiyong Pangkomunidad ng Ohlone
Katiwala, Pook 1 Vivien Larsen 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 1 Richard Watters 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 2 Garrett S.Yee 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 2 Jan Giovannini-Hill 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 2 Ishan Shah 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 2 Greg Bonaccorsi 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 2 Teresa Cox 2016-2020   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Kolehiyong Pangkomunidad ng Peralta
Katiwala, Pook 1 Bill Withrow 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 2 Meredith E. Brown 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 3 Linda Handy 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 4 Nicky González Yuen 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 5 William Riley 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 6 Karen Weinstein 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 7 Julina Bonilla 2014-2018   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Distrito ng Kolehiyong Pangkomunidad ng San Joaquin Delta
Katiwala, Pook 1 C. Jennet Stebbins 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 2 Carlos A. Huerta 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 3 Janet Rivera 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 4 Richard Vasquez 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 5 Steve Castellanos 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 6 Teresa R. Brown 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 7 Catherine Mathis 2014-2018   Web Site
Katungkulan Mayhawak Ng Katungkulan Takdang Panahon  
Lupon ng Edukasyon ng County ng Alameda
Katiwala, Pook 1 Joaquin J. Rivera 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 2 Amber Childress 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 3 Ken Berrick 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 4 Aisha Knowles 2014-2018   Web Site
Katiwala, Pook 5 Fred Sims 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 6 Eileen McDonald 2016-2020   Web Site
Katiwala, Pook 7 Yvonne Cerrato 2014-2018   Web Site

Bumalik Sa Itaas