Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org

Các Viên Chức Đắc Cử

English  •   中文  •   Español  •   Tagalog  •   Tiếng Việt

Lời Cảnh Báo: Danh sách này sẽ được thay đổi.

Các Văn Phòng Liên Bang

VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Tổng Thống Donald J. Trump (Republican) 2016-2020   Trang Mạng
Phó Tổng Thống Mike Pence (Republican) 2016-2020   Trang Mạng
Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Dianne Feinstein (Democratic) 2012-2018   Trang Mạng
Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Kamala Harris (Democratic) 2016-2022   Trang Mạng

Trở lại phần đầu

Các Văn Phòng Quốc Hội Hoa Kỳ

VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Quốc Hội Thứ 13 Barbara Lee (Democratic) 2016-2018   Trang Mạng
Khu Quốc Hội Thứ 15 Eric Swalwell (Democratic) 2016-2018   Trang Mạng
Khu Quốc Hội Thứ 17 Ro Khanna (Democratic) 2016-2018   Trang Mạng

Trở lại phần đầu

Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang

VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Thống Đốc Edmund G. Brown Jr. (Democratic) 2014-2018   Trang Mạng
Phó Thống Đốc Gavin Newsom (Democratic) 2014-2018   Trang Mạng
Thư Ký Tiểu Bang, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Alex Padilla (Democratic) 2014-2018   Trang Mạng
Vị Tổng Quản Lý Betty T. Yee (Democratic) 2014-2018   Trang Mạng
Thủ Quỹ John Chiang (Democratic) 2014-2018   Trang Mạng
Bộ Trưởng Tư Pháp Xavier Becerra (Democratic) 2017-2018   Trang Mạng
Uỷ Nhiệm Viên Bảo Hiểm Dave Jones (Democratic) 2014-2018   Trang Mạng
Tổng Giám Đốc Công Huấn Tom Torlakson (Democratic) 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên, Hội Đồng Quân Bình Thuế Mua Bán, Khu 2 Fiona Ma (Democratic) 2014-2018   Trang Mạng
Khu Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Thứ 7 Steve Glazer (Democratic) 2016-2020   Trang Mạng
Khu Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Thứ 9 Nancy Skinner (Democratic) 2016-2020   Trang Mạng
Khu Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Thứ 10 Bob Wieckowski (Democratic) 2014-2018   Trang Mạng
Khu Hạ Nghị Viện Thứ 15 Tony Thurmond (Democratic) 2016-2018   Trang Mạng
Khu Hạ Nghị Viện Thứ 16 Catharine Baker (Republican) 2016-2018   Trang Mạng
Khu Hạ Nghị Viện Thứ 18 Rob Bonta (Democratic) 2016-2018   Trang Mạng
Khu Hạ Nghị Viện Thứ 20 Bill Quirk (Democratic) 2016-2018   Trang Mạng
Khu Hạ Nghị Viện Thứ 25 Kansen Chu (Democratic) 2016-2018   Trang Mạng

Trở lại phần đầu

Các Văn Phòng Quận Lỵ

VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Giám Sát Viên Khu 1 Scott Haggerty 2016-2020   Trang Mạng
Giám Sát Viên Khu 2 Richard Valle 2014-2018   Trang Mạng
Giám Sát Viên Khu 3 Wilma Chan 2014-2018   Trang Mạng
Giám Sát Viên Khu 4 Nate Miley 2016-2020   Trang Mạng
Giám Sát Viên Khu 5 Keith Carson 2016-2020   Trang Mạng
Thẩm Định Thuế Địa Sản Ron Thomsen 2014-2018   Trang Mạng
Tổng Quản Lý Tài Chánh/Thư Ký Lưu Giữ Hồ Sơ Steve Manning 2014-2018   Trang Mạng
Trưởng Phòng Biện Lý Cuộc Nancy E. O'Malley 2014-2018   Trang Mạng
Cảnh Sát Trưởng Quận/Nhân Viên Giám Nghiệm Tử Thi Gregory J. Ahern 2014-2018   Trang Mạng
Thủ Quỹ/Nhân Viên Thu Thuế Henry C. Levy 2017-2018   Trang Mạng
Tổng Giám Đốc Khu Học Chánh Quận Lỵ Karen Monroe 2014-2018   Trang Mạng

Trở lại phần đầu

Các Văn Phòng Thành Phố

VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Alameda
Thị Trưởng Trish Herrera Spencer 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Frank Matarrese 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Jim Oddie 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Malia Vella 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Marilyn Ezzy Ashcraft 2016-2020   Trang Mạng
Thanh Tra Viên Kevin Kearney 2016-2020   Trang Mạng
Thủ Quỹ Kevin Kennedy 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Albany
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Peggy McQuaid 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Rochelle Nason 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Peter Maass 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Michael Barnes 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Nick Pilch 2016-2020   Trang Mạng
Thủ Quỹ Thành Phố Kim Denton 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Berkeley
Thị Trưởng Jesse Arreguín 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 1 Linda Maio 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 2 Cheryl Davila 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 3 Ben Bartlett 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 4 Kate Harrison 2017-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 5 Sophie Hahn 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 6 Susan Wengraf 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 Kriss Worthington 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 8 Lori Droste 2014-2018   Trang Mạng
Thanh Tra Sổ Sách Thành Phố Ann-Marie Hogan 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thuê Mướn James Chang 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thuê Mướn Jesse Townley 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thuê Mướn John Selawsky 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thuê Mướn Paola Laverde-Levine 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thuê Mướn Maria Poblet 2017-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thuê Mướn Igor Tregub 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thuê Mướn Leah Simon-Weisberg 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thuê Mướn Alejandro Soto-Vigil 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thuê Mướn Christina Murphy 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Dublin
Thị Trưởng David Haubert 2016-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Don Biddle 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Abe Gupta 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Melissa Hernadez 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Arun Goel 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Emeryville
Thị Trưởng Scott Donahue 2016-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Dianne Martinez 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố John J. Bauters 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Ally Medina 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Christian Patz 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Fremont
Thị Trưởng Lily Mei 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Rick Jones 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố David Bonaccorsi 2017-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Raj Salwan 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Vinnie Bacon 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Hayward
Thị Trưởng Barbara Halliday 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Marvin Peixoto 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Sara Lamnin 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Elisa Márquez 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Francisco Zermeño 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Mark Salinas 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Al Mendall 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Livermore
Thị Trưởng John Marchand 2016-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Bob Woerner 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Steven Spedowfski 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Bob Coomber 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Robert W. Carling 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Newark
Thị Trưởng Alan L. Nagy 2016-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Michael K. Hannon 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Mike Bucci 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Luis L. Freitas 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Maria "Sucy" Collazo 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Oakland
Thị Trưởng Libby Schaaf 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Toàn Vùng Rebecca Kaplan 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng, Khu Vực 1 Dan Kalb 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viền Hội Đồng, Khu Vực 2 Abel J. Guillen 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viền Hội Đồng, Khu Vực 3 Lynette Gibson McElhaney 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viền Hội Đồng, Khu Vực 4 Annie Campbell Washington 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viền Hội Đồng, Khu Vực 5 Noel Gallo 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viền Hội Đồng, Khu Vực 6 Desley Brooks 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng, Khu Vực 7 Larry Reid 2016-2020   Trang Mạng
Thanh Tra Sổ Sách Thành Phố Brenda D. Roberts 2014-2018   Trang Mạng
Luật Sư Thành Phố Barbara Parker 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Piedmont
Thị Trưởng Robert McBain 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Teddy Gray King 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Tim Rood 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Vacant 2016-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Jennifer Cavenaugh 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Pleasanton
Thị Trưởng Jerry Thorne 2016-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Kathy Narum 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Arne Olson 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Karla Brown 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Jerry Pentin 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
San Leandro
Thị Trưởng Pauline Russo Cutter 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 1 Deborah Cox 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 3 Lee Thomas 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 2 Ed Hernandez 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 4 Benny Lee 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 5 Corina Lopez 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 6 Pete Ballew 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Thành Phố Union
Thị Trưởng Carol Dutra-Vernaci 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Emily Duncan 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Pat Gacoscos 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Lorrin Ellis 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Gary Singh 2016-2020   Trang Mạng

Trở lại phần đầu

Các Khu Đặc Biệt

VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Vực Vận Chuyển Alameda - Contra Costa
Giám Đốc, Toàn Vùng Joel B. Young 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Toàn Vùng H. E. Christian Peeples 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 1 Joe Wallace 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 2 Greg Harper 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 3 Elsa Ortiz 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 4 Mark Williams 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 5 Jeff Davis 2014-2018   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Sở Thuỷ Cục Quận Alameda
Giám Đốc Khu Vùng Paul Sethy 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Judy C. Huang 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Aziz Akbari 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng John H. Weed 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng James G. Gunther 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Đường Vận Chuyển Tốc Hành Vùng Bay Area
Giám Đốc, Khu 1 Debora Alen 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Khu 2 Joel Keller 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Khu 3 Rebecca Saltzman 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Khu 4 Robert Raburn 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Khu 5 John McPartland 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Khu 6 Thomas Blalock 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Khu 7 Lateefah Simon 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Khu 8 Nick Josefowitz 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Khu 9 Bevan Dufty 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Sở Dẫn Thủy Byron-Bethany
Giám Đốc Larry J. Enos, Jr. 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Timothy Maggiore 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Charles Tuso 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Jeff Brown 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Russel Kagehiro 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Felix Musco 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Mark Maggiore 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Sở Vệ Sinh Castro Valley
Giám Đốc Khu Vùng Ralph Johnson 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Melody Appleton 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Timothy McGowan 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Daniel M. Akagi 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Dave Sadoff 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Sở Dịch Vụ Dublin San Ramon
Giám Đốc Khu Vùng Georgean Vonheeder-Leopold 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng D. L. (Pat) Howard 2016-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Edward Duarte 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Richard Halket 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Madelyne (Maddi) Misheloff 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Sở Tiện Ích Khu Vùng Thành Phố East Bay
Giám Đốc, Phường 2 John A. Coleman 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 3 Marguerite Young 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 1 Lesa R. McIntosh 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 4 Andy Katz 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 5 Doug Linney 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 6 William B. Patterson 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 7 Frank Mellon 2014-2018   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Sở Công Viên Liên Vùng Eas Bay
Giám Đốc, Phường 1 Whitney Dotson 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 2 Dee Rosario 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 3 Dennis Waespi 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 4 Ellen M. Corbett 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 5 Ayn Wieskamp 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 6 Beverly Lane 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc, Phường 7 Colin Coffey 2017-2018   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Y Tế Eden Township
Giám Đốc Khu Vùng Lester Friedman 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Roxann Lewis 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Thomas E. Lorentzen 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Megan Lynch 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Charles Gilcrest 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Phòng Hoả Fairview
Giám Đốc Khu Vùng Leslie West 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Michael Justice 2016-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Mark McDaniel 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Melissa Dimic 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Sarah Choi 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Sở Công Viên và Giải Trí Vùng Hayward
Giám Đốc Khu Vùng Carol A. Pereira 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Paul W. Hodges, Jr. 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Rick Hatcher 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Minane Jameson 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Louis M. Andrade 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Sở Công Viên và Giải Trí Vùng Livermore
Giám Đốc Khu Vùng Maryalice Faltings 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng David Furst 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Philip Pierpoint 2017-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Jan Palajac 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Beth Wilson 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Sở Vệ Sinh Union
Giám Đốc Khu Vùng, Phường 1 Manny Fernandez 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng, Phường 2 Pat Kite 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng, Phường 3 Tom Handley 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng, Phường 3 Jennifer Toy 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng, Phường 3 Anjali Lathi 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Cơ Quan Thủy Lợi Vùng 7
Giám Đốc Khu Vùng Bill Stevens 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Sarah Palmer 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Jim McGrail 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng John Greci 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Dick Quigley 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Angela Ramirez Holmes 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Sandy Figuers 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Sở Vệ Sinh Oro Loma
Giám Đốc Khu Vùng Rita Duncan 2016-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Timothy P. Becker 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Shelia Young 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Dan Walters 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Roland J. Dias 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Y Tế Washington Township
Giám Đốc Khu Vùng Michael J. Wallace 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Jacob Eapen 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Bernard Stewart 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng William F. Nicholson 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Patricia Danielson 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Sở Y Tế Thành Phố Alameda
Giám Đốc Khu Vùng Dennis A. Popalardo, Jr. 2017-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Tracy Jensen 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Robert Deutsch 2014-2018   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Michael Williams 2016-2020   Trang Mạng
Giám Đốc Khu Vùng Gaye Godfrey Codiga 2017-2018   Trang Mạng

Trở lại phần đầu

Các Khu Học Chánh

VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất Alameda
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Anne McKereghan 2017-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Gary K. Lym 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Ardella Dailey 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Jennifer Williams 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Gray Harris 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Hội Đồng Giáo Dục Albany
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Paul Black 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Charles Blanchard 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Ross Stapleton-Gray 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Jacob Clark 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Kim Trutane 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất Berkeley
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Karen Hemphill 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Ty Alper 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Josh Daniels 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Beatriz Leyva-Cutler 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Judy Appel 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất Castro Valley
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Dot Theodore 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Gary Howard 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Monica Lee 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Lavender Whitaker 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Jo A.S. Loss 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất Dublin
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Megan Rouse 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Dan Cunningham 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Joe Giannini 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Amy Miller 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Được Bổ Nhiệm Dan Cherrier 2016-2018   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất Emery
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Don Lee Merriam 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Brynnda Collins 2017-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Bailey Langner 2017-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Barbara Inch 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Cruz J. Vargas 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất Fremont
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Larry Sweeney 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Yang Shao 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Michele Berke 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Desrie Campbell 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Ann Crosbie 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất Hayward
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị William McGee 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Lisa Brunner 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Luis Reynoso 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Robert Carlson 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Annette Walker 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Liên Khu Học Chánh Thống Nhất Vùng Thung Lũng Livermore
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Craig Bueno 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Anne White 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Kate Runyon 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Chris Wenzel 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Chuck Rogge 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất New Haven
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Sarabjit Cheema 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Linda Canlas 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Lance Nishihira 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Sharan Kaur 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Jeff Wang 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất Newark
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Tom Huynh 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nancy Thomas 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Ray Rodriguez 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Jan Crocker 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Francisco Preciado Jr. 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất Oakland
Thành Viên, Khu 1 Jody London 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên, Khu 2 Aimee Eng 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên, Khu 3 Jumoke Hinton-Hodge 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên, Khu 4 Nina Senn 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên, Khu 5 Roseann Torres 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên, Khu 6 Shanthi Gonzales 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên, Khu 7 James Harris 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất Piedmont
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Amal Smith 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Doug Ireland 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Sarah Pearson 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Andrea Swenson 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Cory Smegal 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất Pleasanton
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Joan Laursen 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Mark Miller 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Valerie Arkin 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Steve Maher 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Jamie Yee Hintzke 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất San Leandro
Thành Viên, Vùng 1 Monique M.Tate 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên, Vùng 2 Lance James 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên, Vùng 3 Evelyn Gozalez 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên, Vùng 4 Leo Sheridan 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên, Vùng 5 Diana Prola 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên, Vùng 6 Victor Aguilar 2016-2018   Trang Mạng
Thành Viên, Toàn Vùng Peter Oshinski 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất San Lorenzo
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Janet Zamudio 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Samuel Medina 2017-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Kyla Sinegal 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Marilyn Stewart 2016-2020   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Penny Peck 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Học Chánh Thống Nhất Sunol Glen
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Don Ball 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Victoria Cloutier 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Denise Kent - Romo 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Trường Tiểu Học Mountain House
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Marianne Griffith 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Dan Nelson 2014-2018   Trang Mạng
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Barbara Armstrong 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Đại Học Cộng Đồng Chabot-Las Positas
Chưởng Quản, Khu 1 Marshall Mitzman 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 2 Isobel F. Dvorsky 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 3 Genevieve Randolph 2017-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 4 Donald L. "Dobie" Gelles 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 5 Carlo Eugene Vecchiarelli 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 6 Hal G. Gin 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 7 Edralin "Ed" J Maduli 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Đại Học Cộng Đồng Ohlone
Chưởng Quản, Khu 1 Vivien Larsen 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 1 Richard Watters 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 2 Garrett S.Yee 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 2 Jan Giovannini-Hill 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 2 Ishan Shah 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 2 Greg Bonaccorsi 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 2 Teresa Cox 2016-2020   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Đại Học Cộng Đồng Peralta
Chưởng Quản, Khu 1 Bill Withrow 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 2 Meredith E. Brown 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 3 Linda Handy 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 4 Nicky González Yuen 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 5 William Riley 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 6 Karen Weinstein 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 7 Julina Bonilla 2014-2018   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Khu Đại Học Cộng Đồng Vùng Châu Thổ San Joaquin
Chưởng Quản, Khu 1 C. Jennet Stebbins 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 2 Carlos A. Huerta 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 3 Janet Rivera 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 4 Richard Vasquez 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 5 Steve Castellanos 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 6 Teresa R. Brown 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 7 Catherine Mathis 2014-2018   Trang Mạng
VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ĐẢM TRÁCH NHIỆM KỲ  
Hội Đồng Giáo Dục Quận Alameda
Chưởng Quản, Khu 1 Joaquin J. Rivera 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 2 Amber Childress 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 3 Ken Berrick 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 4 Aisha Knowles 2014-2018   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 5 Fred Sims 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 6 Eileen McDonald 2016-2020   Trang Mạng
Chưởng Quản, Khu 7 Yvonne Cerrato 2014-2018   Trang Mạng

Trở lại phần đầu